آغاز به کار دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع شیر تهران(وارنا)

دانشگاهجامععلمیکاربردیصنایعشیرتهران (وارنا) پسازاخذمجوزهایلازماقدامبهپذیرشدانشجودرچهاررشتهحسابداریصنعتی،مدیریتکسب وکار،تکنولوژیشیروفرآوردههایلبنیوپرورشگاونمودهاست.

بهگزارشواحدروابطعمومیگروهتولیدیکشاورزیتوکلیپسازپذیرشوثبتنامنهاییمتقاضیانرشتههایمذکور،اولینترمآموزشیایندانشگاهبادوگروهدررشتهحسابداریصنعتیودوگروهدررشتهمدیریتکسبوکاردراسفندماهسال۱۳۹۰آغازگردید.

واحدروابطعمومیبدینوسیلهبهکلیهمسئولینودانشجویانایندانشگاهتبریکعرضنمودهوبرایکلیهاینعزیزانآرزویموفقیتمینماید.

برای سلامت قلبتان،‌ شیر بخورید

 محققان متوجه شده‌اند افرادی که روزانه شیر مصرف می کنند، نسبت به سایر افراد، چند قدم از سکته قلبی و مجموعه علائم هشداردهنده آن دور هستند.
اگر بخواهید دقیق‌تر بدانید، قضیه از این قرار است که سندرمی وجود دارد به نام “سندرم متابولیک”.
این سندرم، مجموعه علائمی است که اگر فرد چند تای آن را داشته باشد، باید فکری به حال خودش بکند و بیشتر مراقب باشد، چون می ‌تواند نشان ‌دهنده خطر قریب ‌الوقوع بیماری قلبی و سکته در او باشد.
کسانی که روزانه شیر می‌ خوردند، به نسبت کسانی که “به ندرت” به‌ آن رغبت نشان می ‌دادند، ۶۲ درصد کمتر احتمال دارد که به سندرم متابولیک دچار شوند. این نتایج، از بررسی ۲ هزار و ۴۰۰ مرد میانسال بریتانیایی، به مدت حدود ۲۰ سال به دست آمده است.
نتایج مشابهی هم در مورد مصرف پنیر و ماست به دست آمده و این خوراکی‌ها هم همین فایده را داشته‌اند.

بازدید جمعی از مسئولین سازمان هوا فضا و مخابرات استان تهران از مجتمع گوشت بهین و صنایع شیر تهران (وارنا)

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی کشاورزی توکلی، روز سه شنبه مورخ ۹۱/۸/۲ جمعی از مسئولین سازمان هوا فضا و مخابرات استان تهران از نزدیک با روند کشتار و بسته بندی محصولات گوشتی بهین و همچنین روند تولید لبنیات و بستنی در شرکت وارنا آشنا شدند. در این دیدار که با حضور جناب آقای ایرانپور مدیر عامل مجتمع گوشت بهین برگزار گردید، توافقاتی نیز برای همکاری بیشتر وخرید محصولات شرکتهای یاد شده صورت پذیرفت.