رئوس اصلی  خط مشی شرکت صنایع شیر تهران (وارنا) برای استقرار این سیستم ها عبارت است از:

تولید محصول سالم و با کیفیت مناسب و یکنواخت برای تامین رضایت مشتریان 

ارتباط مستمر با مشتریان بمنظور شناخت نیازهای آنان

عرضه محصولات متنوع با استفاده از مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا

ایجاد محیط کاری مناسب از طریق ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان و مدیریت 

آموزش مستمر و مداوم نیروی انسانی برای تولید محصولی ایمن و محیط کاری پویا

۶) افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها بر اساس پرهیز از تولید نامطلوب و خودداری از اتلاف وقت

از آنجائیکه حفظ و نگهداری این سیستم ها و در نهایت بهبود مستمرسیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذائی، بدون همکاری کارکنان عزیز ممکن نمی باشد ، لذا از کلیه همکاران انتظار دارد با درک مفاهیم مندرج در این خط مشی ، از توانائی خود برای تحقق اهداف یاد شده استفاده نموده و در جهت ارتقاء فردی و اعتلای شرکت وارنا اهتمام ورزند.

همچنین انتظار دارد نماینده مدیریت بمنظور هماهنگی با پیشرفت های سازمان و اطمینان از تناسب سیستم ها با مقاصد سازمان ،همه ساله سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی غذائی را مورد بازنگری قرار دهند.