آغاز به کار دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع شیر تهران(وارنا)

دانشگاهجامععلمیکاربردیصنایعشیرتهران (وارنا) پسازاخذمجوزهایلازماقدامبهپذیرشدانشجودرچهاررشتهحسابداریصنعتی،مدیریتکسب وکار،تکنولوژیشیروفرآوردههایلبنیوپرورشگاونمودهاست.

بهگزارشواحدروابطعمومیگروهتولیدیکشاورزیتوکلیپسازپذیرشوثبتنامنهاییمتقاضیانرشتههایمذکور،اولینترمآموزشیایندانشگاهبادوگروهدررشتهحسابداریصنعتیودوگروهدررشتهمدیریتکسبوکاردراسفندماهسال۱۳۹۰آغازگردید.

واحدروابطعمومیبدینوسیلهبهکلیهمسئولینودانشجویانایندانشگاهتبریکعرضنمودهوبرایکلیهاینعزیزانآرزویموفقیتمینماید.

دیدگاه خود را بنویسید